Elektronske komponente aktivne

Diode,diodni mostovi,diaci,triaci,tranzistori,integralna kola,...